RODO  

logologo
logo
Świetlica - dokumentyŚwietlica_aktualności_
Dokumenty szkoły
Zawody sportowe
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA SPORTOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
Zawody sportoweDodatkowe zajęcia sportowe
Zajęcia rozwijające zainteresowaniaZajęcia z innowacji pedagogicznych
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Konkursy - kalendarzKonkursy - nasze sukcesyKonkursy - aktualności

    ROK SZKOLNY 2020/2021    

Innowacja pedagogiczna w klasach V

 

Program promocji zdrowia w klasach piątych- „W Zdrowym ciele zdrowy duch”

 

I. Założenia programu
 

Pomimo wielu wysiłków podejmowanych przez ekspertów, promocja zdrowia, w tym edukacja zdrowotna nie znalazła jeszcze stałego miejsca w praktyce szkolnej w takim stopniu w jakim powinna się znaleźć .W założeniach programu „W zdrowym ciele zdrowy duch” leży przeświadczenie, że istnieje potrzeba rozpowszechniania działań z zakresu promocji zdrowia w szkołach na lekcjach wychowania fizycznego, ale nie tylko. Zdrowie jest nieodłącznym warunkiem dobrej jakości życia. Poprzez przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy o zdrowiu następuje kształtowanie ich postaw, umiejętności i nawyków.

II. Cele
 

Celem głównym programu jest kształtowanie postaw prozdrowotnych u uczniów naszej szkoły, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną oraz wskazanie, jak ważną rolę w życiu ucznia pełni edukacja prozdrowotna w szkole oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

III. Realizacja programu

 

Program kierowany jest do uczniów klas V uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Ireny Szewińskiej  nr. 2 w Łomiankach. Osobami realizującymi program są głównie nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy oraz pielęgniarka szkolna. Program przewiduje udział dzieci w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez organizatorów np.: lekcje tematyczne, konkursy, przedstawienia o tematyce zdrowotnej, pokazy itp.

 

Marta Stefańska

Filip Filiński

 

 

 


 

Z angielskim za pan brat

 

W roku szkolnym 2020/21 w ramach innowacji pedagogicznej w szkole realizowany będzie program „ Z angielskim za pan brat”. Opracowanie programu jest wynikiem doświadczeń nabytych podczas pracy z uczniami szkoły podstawowej, którzy często charakteryzują się bardzo różnymi zdolnościami językowymi. Na zajęciach z języka angielskiego w wymiarze dodatkowej jednej godziny tygodniowo dla każdego poziomu klas 1-6, uczniowie będą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tego języka. Odpowiednio dobrany materiał leksykalno-gramatyczny ma na celu wzbogacenie sprawności językowej uczniów. Uczeń będzie mógł się wykazać nie tylko odpowiednią znajomością języka, ale również umiejętnością analizy, wyciągania wniosków, znajdowania podobieństw, powiązywania elementów z danym zjawiskiem, umiejętnością  interpretowania oraz argumentowania. Co więcej, w dzisiejszym świecie uczeń musi posiadać wiedzę o krajach anglojęzycznych niezbędną do omawiania pewnych zagadnień. Dlatego też, znajomość kultury krajów anglojęzycznych stała się ważnym komponentem programu. Przewidywanymi osiągnięciami uczniów będzie zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, zwiększenie motywacji oraz usamodzielnienie uczniów w zdobywaniu wiedzy.

Elżbieta Dzieniszewska

 

 


 

SZCZĘŚCIARZE

 

Innowacja programowo – metodyczna „Szczęściarze” ma na celu rozwój kompetencji miękkich w ramach lekcji języka polskiego i na wybranych lekcjach wychowawczych.

Prowadzący: Anna Dylewska- psycholog, nauczyciel języka polskiego

Adresaci: uczniowie kl.4a

Czas trwania innowacji: rok szkolny 2020/2021

Innowacja będzie realizowana w trakcie lekcji języka polskiego i spójna z podstawą programową dla tego przedmiotu oraz w trakcie wybranych lekcji wychowawczych w ramach realizacji założeń programu wychowawczo-profilaktycznego.

Innowacja „Szczęściarze” jest odpowiedzią na aktualne doniesienia naukowe dot. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz wyniki oceny czynników ryzyka dla Szkoły (dokonanej w ramach tworzenia programu wychowawczo- profilaktycznego), a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla drugiego etapu edukacyjnego. Dodatkowym czynnikiem motywującym do podjęcia się realizacji powyższej Innowacji jest wyjątkowy czas epidemii COVID-19, który może wywoływać lęk i trudności natury psychicznej.

Wykorzystywane metody:

- poznawcze (np.pozytywne myślenie, rozwijanie kreatywności)

- behawioralne (np.relaksacja)

- oparte na komunikacji (np.komunikacja bez przemocy)

- humanistyczne (np. dostrzeganie wartości uniwersalnych, rozwój inteligencji emocjonalnej)

Cele:

- rozwój kompetencji miękkich u uczniów (komunikacja, radzenie sobie w trudnych sytuacjach);

- profilaktyka zdrowia;

- budowanie poczucia szczęścia u dzieci;

- poszerzenie słownictwa potrzebnego do opisu potrzeb i emocji;

-zwiększenie empatii wśród dzieci.

 Umiejętności:

- dzieci poznają różne metody relaksacji (oddychanie przeponą, wizualizację itp.);

- uczniowie nauczą się  komunikacji bez przemocy;

- dzieci będą umiały budować w sobie poczucie szczęścia;

- uczniowie rozwiną  inteligencję emocjonalną, będą rozpoznawali i nazywali emocje własne i cudze;

- dzieci nauczą się radzenia sobie z trudnościami, będą wykorzystywali do tego  kreatywne myślenie.

 

 


 

 

OD OPOWIADANIA DO WYPRACOWANIA

 WĘDRÓWKI DO ŚWIATA WYOBRAŹNI, CZYLI SZTUKA KREATYWNEGO PISANIA.

 

 

„Od opowiadania do wypracowania. Wędrówki do świata wyobraźni, czyli sztuka kreatywnego pisania”.  To kontynuacja innowacji pedagogicznej z języka polskiego. Piszemy krótkie zadania redakcyjne, ćwiczymy wyobraźnię i pracujemy nad dłuższymi formami wypowiedzi. Zajęcia skierowane są do uczniów klas szóstych, odbywają się co środę o godzinie 14.00. Głównym założeniem innowacji jest uświadomienie uczniom, że redagowanie krótkich i długich form pisemnych wypowiedzi może być łatwe i przyjemne. I staje się takie dzięki wprowadzeniu różnorodnych metod pracy z uczniami. Mam świadomość, że uczniowie coraz częściej komunikują się ze sobą poprzez telefony komórkowe i różnego rodzaju komunikatory komputerowe, dużo czasu spędzają przy grach i na portalach społecznościowych. Treści SMS-ów i wiadomości Email są coraz krótsze i ubogie w słownictwo. Uczniowie mało piszą i mało czytają, mało też ze sobą rozmawiają, a co za tym idzie, mają coraz większe problemy z pisemnymi formami wypowiedzi. Właściwie są one ich największą słabością. Potwierdzają to nie tylko moje obserwacje, ale też wnikliwie przeprowadzone analizy testów egzaminacyjnych z języka polskiego. Niezbędne jest wprowadzenie zajęć rozwijających umiejętność pisania uczniów oraz rozbudzających kreatywność i twórcze myślenie. Jestem przekonana, że pisanie nie tylko rozwija wyobraźnię i uczy twórczego myślenia, ale przede wszystkim wzbogaca słownictwo, ma również swego rodzaju działanie terapeutyczne i relaksacyjne. Chciałabym też położyć szczególny nacisk na poezję, która jest coraz mniej rozumiana i lubiana przez uczniów. Dzięki niej dzieci potrafią rozczytać metaforę i wzbogacają swoją wyobraźnię. Dlatego też warto zadbać o to aby same też wyrażały swoje emocje, uczucia i spostrzeżenia pisząc wiersze. W ramach szkolnej innowacji przeprowadzone zostaną różne konkursy literackie, wśród nich II Edycja Gminnego Konkursu Literackiego Rozpisane Łomianki.

U.P.

 

 

 


 

Ekologia na co dzień

Od września w naszej szkole prowadzona jest innowacja pedagogiczna z ekologii pod nazwą „Ekologia na co dzień”. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas czwartych i piątych i mają za zadanie przybliżyć uczniom tematykę ekologiczną oraz nauczyć ich prawidłowych postaw wobec przyrody.

Na pierwszych zajęciach uczniowie dostali  zadanie zdefiniowania  pojęcia ekologia.  Okazało się to dosyć trudne. Wszystkim ekologia kojarzy się z ochroną środowiska, segregacją śmieci, zmniejszaniem zanieczyszczeń.

Ekologia tak naprawdę,  to nauka zajmująca się badaniem wzajemnych zależności między organizmami oraz  organizmami i środowiskiem. Wykorzystuje wiedzę z zakresu botaniki, zoologii, mikrobiologii i genetyki oraz innych dziedzin nauk przyrodniczych m.in. geologii, chemii czy fizyki. Zajmuje się problemami o zasięgu lokalnym i globalnym.

Czasem  jest również utożsamiana z ochroną środowiska.

Celem naszych zajęć jest poznanie ekologii w szerszym znaczeniu. Mam nadzieję, że uczniowie po zakończeniu zajęć będą mogli więcej powiedzieć o ekologii, a swoją wiedzą będą dzielić się z innymi.

                                                                                                                            B. Żukowska

 

 


 

 

 

 

 


Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Ireny Szewińskiej
w Łomiankach
                                                                                                                                                    
                                                                                             

ul. Partyzantów 31, 05-092, Łomianki

telefon: 22 888 97 20

e-mail: sp2@edulomianki.pl

oficjalna strona internetowa

 

Polityka cookies i prawa autorskie

Elementy cookie używane na stronie służą do zapamiętywania wybranych pozycji w menu oraz czasu odświeżania okien POPup pojawiających się na stronie.

Elementy graficzne wykorzystane na stronie są chronione prawem autorskim, a ich wykorzystywanie bez pozwolenia autorów jest zabronione.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©