Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem: https://sp2.edulomianki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-27

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo ( pliki PDF). Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-06

Deklarację sporządzono na podstawie audytu i aktualizacji przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny Sigma Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje dodatkowe

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • zmiana odstępu między akapitami
 • zmiana odstępu między wierszami
 • zmiana odstępu między literami

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Strona posiada górne oraz dolne menu, które znajduje się na wszystkich stronach.

Dostępność architektoniczna

Przy wejściach do budynku szkoły brak progów i stopni. Szerokość drzwi wejściowych wynosi 230 cm, szerokość jednego skrzydła wynosi 115 cm. Drzwi otwierane są ręcznie. Wykorzystujemy komunikat głosowy dotyczący użytkowania drzwi. Korytarze w szkole są korytarzami płaskimi, dostępna jest winda o szerokości większej niż 90 cm. W obiekcie nie ma podnośników. Wejścia do sal szersze niż 90 cm, klamki w drzwiach umieszczone na wysokości poniżej 110 cm. Jednostka nie opracowała procedur dla wszystkich sytuacji, gdzie dostępność dla osób z niepełnosprawnościami wymaga udziału osób trzecich. Budynek posiada portiernię przy wejściu głównym do szkoły, która jest dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 21.00. Z portiernią nie ma możliwości skontaktowania się telefonicznie. W obiekcie brak jest informacji o możliwości i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami są dostępne na każdej kondygnacji budynku, nie ma natomiast informacji o ich umiejscowieniu i opisu. Pomieszczenia i sale w obiekcie nie posiadają opisów brajlowskich i nie są wyposażone w pętle indukcyjne. Sygnały dźwiękowe i głosowe dostępne są w windzie. Dojazd do szkoły możliwy jest komunikacja miejską dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Ponadto na parkingu wyodrębniono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie przewiduje możliwości wejścia na jej teren z psem asystującym oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W opracowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) nie uwzględniono szczegółów dotyczących ewakuacji osób z niepełnosprawnościami, nie określono miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami oraz innych szczegółów.