Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach z siedzibą w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31, tel: 22 888 97 20, mail: sp2dabrowa@edulomianki.pl;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomiankach możliwy jest pod numerem tel. Nr 510-484-999 lub adresem email:iodsp2@edulomianki.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki oświatowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt;
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu;
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.