„Oswoić matematykę”.

Głównym celem zajęć „Oswoić matematykę” w klasach VA, VB, VC, VIA jest rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań matematycznych oraz wyrównywanie braków edukacyjnych związanych z nauczaniem zdalnym i usystematyzowanie zdobytej wiedzy. Podczas zajęć kształcone są umiejętności rachunkowe uczniów, rozwiązywane są typowe zadania matematyczne oraz uczniowie są motywowani do samodzielności w logicznym myśleniu.

Wypowiadaniu się w języku matematyki, uzasadnianiu i dowodzeniu służyły zajęcia poświęcone działaniom na ułamkach właściwych, dziesiętnych, kolejności wykonywania działań oraz obliczaniu wartości wyrażeń arytmetycznych. Następnie uczniowie opracowywali mapy myśli dotyczące działań na ułamkach i prezentowali swoje prace.

Wprowadzeniem do umiejętności czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia i wyciągania wniosków były w klasie szóstej zajęcia poświęcone obliczaniom procentów na bazie obniżek i podwyżek cen z gazetek reklamowych z supermarketów, a w klasach piątych ćwiczenia z dodawania ułamków dziesiętnych z wykorzystaniem tych samych gazetek. Końcowym efektem pracy były plakaty, na których przedstawiono zaplanowane działania

Podczas zajęć rozwijających zainteresowania z matematyki poświęcamy również czas na doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych oraz nabywaniu nowych. Rozwiązujemy i omawiamy zagadnienia, które sprawiały uczniom trudności na lekcjach matematyki, a były to działania na liczbach całkowitych oraz zamiana jednostek pola w klasie szóstej oraz miary kątów wewnętrznych w trójkącie, własności trójkąta, wysokość i pole trójkąta w klasach piątych.

Na zajęciach są stosowane aktywizujące metody nauczania z wykorzystaniem TIK. Tematyka zajęć wykracza poza obowiązujący program nauczania uwzględniając indywidualne zainteresowania uczniów w celu rozwijania ich aktywności i rozbudzania pasji poznawczej. W klasach piątych wprowadzeniem do zagadnień z geometrii są prace uczniów poświęcone fraktalom, podczas których uczyliśmy się rysować krzywą Kocha oraz trójkąt Sierpińskiego, a w klasie szóstej uczniowie tworzą siatki i konstrukcje sześcianów.

K.Ś.