„Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych…
nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.”

W naszej szkole z inicjatywy samorządu szkolnego w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym uczniowie wybrali nauczyciela, który pełni funkcję rzecznika praw ucznia. Osoba, którą uczniowie obdarzyli zaufaniem jest p. Monika Ogrodnik.

Rzecznik praw ucznia to nauczyciel, którego rola polega na dbaniu o przestrzeganie praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel oraz uczeń – uczeń.

Rolą rzecznika jest:

 • propagowanie praw ucznia i dziecka;
 • informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
 • reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach rady pedagogicznej;
 • mediacja między stronami konfliktu;
 • podejmowanie współpracy z samorządem uczniowskim, wychowawcami, dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu;
 • interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i udzielenie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

Podstawowe obowiązki rzecznika to:

 • znajomość prawa oświatowego;
 • znajomość statutu szkoły, wso, regulaminu samorządu uczniowskiego oraz konwencji praw dziecka;
 • zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole;
 • upowszechnianie znajomości praw ucznia w szkol;
 • popularyzacja prawa uczniów również wśród nauczycieli;
 • reprezentowanie ucznia w przypadku złamania jego praw.

Rzecznik praw ucznia przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się:

 • zasadą dobra ucznia – wszystkie działania podejmuje w najlepiej rozumianym interesie ucznia;
 • zasadą równości – troszczy się o ochronę praw i dobro każdego ucznia;
 • zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców – szanuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.