PROGRAM WOLONTARIATU SZKOLNEGO


Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.

Jan Paweł II


Główne założenia programu:

 • Głównym zadaniem Wolontariatu Szkolnego jest reagowanie na potrzeby środowiska szkolnego i lokalnego;
 • Udział w Wolontariacie Szkolnym opiera się na zasadzie dobrowolności oraz bezinteresowności.
 • Program oraz metody pracy zostały dostosowane do możliwości wolontariuszy oraz warunków panujących podczas pandemii koronawirusa Covid-19 i ewentualnego nauczania zdalnego.

Cele programu:

 • Zapoznanie z ideą wolontariatu;
 • Rozwijanie wśród uczniów otwartości na potrzeby drugiego człowieka;
 • Kształtowanie i rozwijanie empatii, życzliwości i bezinteresowności;
 • Kształtowanie i rozwijanie umiejętności pracy w zespole;
 • Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka;
 • Pożyteczne wykorzystanie czasu wolnego;
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów;
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

Wolontariusz:

 • Ma prawo zgłaszać własne pomysły i inicjatywy oraz wyrażać swoje zdanie na temat inicjatyw pojmowanych przez Wolontariat Szkolny;
 • Ma prawo zrezygnować z udziału w wolontariacie szkolnym (po uprzednim poinformowaniu opiekuna Wolontariatu Szkolnego);
 • Powinny cechować: chęć niesienia pomocy innym, empatia, odpowiedzialność, zaangażowanie, kultura osobista;
 • Może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony opiekuna Wolontariatu Szkolnego;
 • Ma obowiązek wywiązywać się z powierzonych mu zadań;
 • Powinien systematycznie uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu Szkolnego oraz akcjach pomocowych przez niego organizowanych;
 • Może zostać nim każdy, kto pragnie pomagać innym.

Plan działania Wolontariatu Szkolnego na rok szkolny 2022/2023:

 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej w odrabianiu prac domowych oraz w nauce do sprawdzianów i kartkówek (ewentualnie w formie spotkań on-line)
 • Pomoc w świetlicy szkolnej Pomoc w bibliotece szkolnej
 • Pomoc w prowadzeniu zajęć sportowych dla uczniów klas 0
 • Pomoc w prowadzeniu szkolnego ogródka
 • Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych, m.in. w uroczystości 5-lecia szkoły
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim
 • Pomoc dla Ukrainy
 • Udział w akcji charytatywna na rzecz dzieci chory onkologicznie „Dzień Piżamy” organizowanym przez fundację „Choć goni nas czas”
 • Udział w akcji pomocowej „Szlachetna Paczka”
 • Zbiórka produktów dla schroniska dla zwierząt
 • Organizacja kiermaszu ciast
 • Organizacja loterii fantowej
 • Sprzątanie okolic szkoły 
 • Bieżące reagowanie na potrzeby społeczności szkolnej i lokalnej

Opracowała:
Izabella Brewińska