ROK SZKOLNY 2021/2022   


PROGRAM WOLONTARIATU SZKOLNEGO


Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.

Jan Paweł II

Główne założenia programu:

 • Głównym zadaniem Wolontariatu Szkolnego jest reagowanie na potrzeby środowiska szkolnego i lokalnego;
 • Program oraz metody pracy zostały dostosowane do możliwości wolontariuszy oraz warunków panujących podczas pandemii koronawirusa;
 • Udział w Wolontariacie Szkolnym opiera się na zasadzie dobrowolności oraz bezinteresowności.
 • Program oraz metody pracy zostały dostosowane do możliwości wolontariuszy oraz warunków panujących podczas pandemii koronawirusa Covid-19.

Cele programu:

 • Zapoznanie z ideą wolontariatu;
 • Rozwijanie wśród uczniów otwartości na potrzeby drugiego człowieka;
 • Kształtowanie i rozwijanie empatii, życzliwości i bezinteresowności;
 • Kształtowanie i rozwijanie umiejętności pracy w zespole;
 • Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka;
 • Pożyteczne wykorzystanie czasu wolnego;
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów;
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

Udział w wolontariacie:

 • Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie pomagać innym.
 • Wolontariusz ma prawo zgłaszać własne pomysły i inicjatywy oraz wyrażać swoje zdanie na temat inicjatyw pojmowanych przez Wolontariat Szkolny;
 • Wolontariusz ma prawo zrezygnować z udziału w wolontariacie szkolnym (po uprzednim poinformowaniu opiekuna Wolontariatu Szkolnego);
 • Wolontariusza powinny cechować: chęć niesienia pomocy innym, empatia, odpowiedzialność, zaangażowanie, kultura osobista;
 • Wolontariusz może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony opiekuna Wolontariatu Szkolnego;
 • Wolontariusz ma obowiązek wywiązywać się z powierzonych mu zadań;
 • Wolontariusz powinien systematycznie uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu Szkolnego oraz akcjach pomocowych przez niego organizowanych.

Plan działania Wolontariatu Szkolnego na rok szkolny 2021/2022:

 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej w odrabianiu prac domowych oraz w nauce do sprawdzianów i kartkówek (w czasie nauki stacjonarnej w szkole, ewentualnie w formie spotkań on-line)
 • Pomoc w świetlicy szkolnej (w czasie nauki stacjonarnej w szkole)
 • Pomoc w bibliotece szkolnej (w czasie nauki stacjonarnej w szkole)
 • Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych
 • Udział w akcji „Góra Grosza”
 • Udział w akcji pomocowej „Szlachetna Paczka”
 • Udział w konkursie „Edukujemy – Pomagamy ” – zbiórka zużytych baterii i akumulatorów przenośnych
 • Adopcja zwierzęcia na odległość
 • Zbiórka produktów dla schroniska dla zwierząt
 • Bieżące reagowanie na potrzeby społeczności szkolnej i lokalnej

Opracowała:
Izabella Brewińska