Integracja sensoryczna
Joanna Serwińska

Integracja Sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz własnego organizmu. Pozwala porządkować, segregować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. Integracja sensoryczna wpływa na rozwój dziecka, zdolność nauki, samoocenę, rozwój emocjonalny i społeczny a postrzeganie zmysłowe stanowi podstawę tworzenia wizerunku rzeczywistości. Dysfunkcje w obrębie funkcji sensorycznych mają bardzo negatywny wpływ na rozwój dziecka i skutkują występowaniem zaburzeń procesów integracji sensorycznej inaczej zwanymi zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Dotyczą one głównie układu przedsionkowego, propriocepcji, dotyku, słuchu, wzroku, węchu, smaku oraz zaburzeń w obrębie motoryki (dyspraksja, zaburzenia posturalne). Zadaniem terapii integracji sensorycznej prowadzonej w naszej szkole jest dostarczenie dziecku podczas aktywności ruchowej odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych o odpowiedniej jakości, wywołujących poprawę przetwarzania sensorycznego. Terapia integracji sensorycznej przeznaczona jest dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i uczniów posiadających opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w której znajdują się zalecenia do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

pracownia Integracji sensorycznej

Terapia pedagogiczna i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Monika Pączkowska

Terapia pedagogiczna (inaczej nazywana zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi) jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w czytaniu, pisaniu czy nauce matematyki. Z jednej strony polega na usprawnianiu z pomocą terapeuty zaburzonych funkcji, a z drugiej – doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte.


Logopedia
Martyna Zych

Na początku roku szkolnego logopeda przeprowadza badania przesiewowe mowy w klasach 0 i 1. Ponadto w badaniach uczestniczą uczniowie kontynuujący terapię, zgłoszeni przez opiekunów lub wychowawców, a także skierowani przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Badania wstępne pozwalają wyłonić dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy i umożliwić im korzystanie z bezpłatnej terapii logopedycznej. Większość dzieci objętych opieką logopedyczną uczęszcza na zajęcia w małych 3-, 4-osobowych grupach. Reprezentują podobny typ zaburzeń i są w zbliżonym wieku. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o ustalonej godzinie. Zadaniem terapii logopedycznej jest m.in.: usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, usprawnianie funkcji oddechowo-fonacyjnych, doskonalenie przebiegu funkcji prymarnych (oddychania, połykania, gryzienia i żucia), wywołanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek, wzbogacanie słownika czynnego i biernego, usprawnianie słuchu fonematycznego, budowanie sprawności narracyjnej. Uczniowie uczęszczający na zajęcia gromadzą w zeszytach lub teczkach materiały ćwiczeniowe, dzięki czemu mogą doskonalić i utrwalać w domu przerobiony materiał. Systematyczny udział w zajęciach, cierpliwie prowadzone ćwiczenia, a także współpraca rodziców z logopedą zwykle owocują oczekiwanym efektem – prawidłową mową.


Trening Umiejętności Społecznych
Joanna Szyszka

Trening Umiejętności Społecznych polega na nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych, czyli takich konkretnych zachowań stosowanych do zaistniałej sytuacji, ale także na oduczaniu zachowań niepożądanych i nieadekwatnych. Uczestnik treningu nabywa wachlarz umiejętności, które może skutecznie wykorzystać w konkretnej rzeczywistej sytuacji. W treningu ważną rolę odgrywa sam uczestnik. To on wskazuje drogę do wspólnej pracy. Ważną rolą w treningu jest uzyskiwanie przez uczestnika informacji zwrotnych od trenera, analizowanie, modelowanie, czy wręcz modyfikowanie nieefektywnych działań, a w ich miejsce tworzenia nowych zachowań. Poprzez cykl spotkań uczniowie będą mogli: lepiej się poznać, nauczą się porozumiewać w grupie, poznają uczucia i emocje, zdobędą umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Zajęcia TUS są prowadzone procesowo z uwzględnieniem potrzeb i zaangażowania poszczególnych uczniów.
Głównym celem programu jest integracja oraz korektura zaburzeń zachowania. Cele szczegółowe, wyrażają się w zdobytych przez dzieci umiejętnościach i kompetencjach miękkich. Program TUS bazuje na naturalnej spontaniczności i aktywności uczniów, ich ciekawości w poznawaniu świata oraz otwartości na nowe doświadczenia.