Z angielskim na co dzień.

Praca nad językiem obcym z najmłodszymi uczniami często stanowi niemałe wyzwanie dla nauczyciela. Aby mogła ona przynieść pozytywne efekty, konieczne jest bowiem  autentyczne zainteresowanie uczniów tematyką zajęć od samego początku.  Nie zawsze jest to łatwe, ponieważ w każdej klasie uczniowie są zróżnicowani pod względem predyspozycji językowych, indywidualnych uzdolnień i motywacji do nauki. Tematy bliskie uczniom, ciekawe, przedstawione w odpowiedni sposób, a jednocześnie nawiązujące do treści językowych realizowanych w ramach podstawy programowej oraz zbliżone do nich poziomem trudności – oto klucz, w oparciu o który został opracowany niniejszy program zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dla uczniów klas 1-3 Z angielskim na co dzień.
Na zajęciach rozwijających zainteresowania z języka angielskiego w wymiarze jednej godziny tygodniowo, wpisanych do planu lekcji (łącznie przewidzianych jest 30 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego), uczniowie będą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności nabywane systematycznie na zajęciach szkolnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na komunikacyjną funkcję języka.
Odpowiednio dobrany materiał leksykalno-gramatyczny  ma na celu wzbogacanie sprawności językowych ucznia. Uczeń powinien dążyć do jak najlepszego utrwalenia słownictwa z różnych zakresów tematycznych oraz starać się coraz odważniej i sprawniej posługiwać się nim w komunikacji. Stopniowo powinien również poszerzać swoją wiedzę o elementach kultury krajów anglojęzycznych, poznając m.in. tradycje lub zwyczaje panujące w tych krajach.

GŁÓWNE CELE EDUKACYJNE:
Rozwój umiejętności językowych,
rozwój kompetencji językowych umożliwiających komunikację w języku angielskim w szkole i stopniowo poza nią,
rozwój logicznego i twórczego myślenia,
podnoszenie motywacji uczniów do dalszej nauki języka,
rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur  poprzez przybliżanie im tematyki kulturoznawczej krajów anglojęzycznych,
przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych dla klas 1-3 szkoły podstawowej.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:
Zakres leksykalno – komunikacyjny:
CZŁOWIEK: wygląd zewnętrzny, części ciała, ubiór, umiejętności, cechy charakteru, uczucia, nazwy członków rodziny, zwroty używane na powitanie i pożegnanie.
MIEJSCE ZAMIESZKANIA: opis domu, nazwy pomieszczeń, wyposażenie poszczególnych pomieszczeń.
EDUKACJA: przybory szkolne, zwroty używane podczas lekcji.
PRACA: nazwy wybranych zawodów, umiejętności potrzebne do ich wykonywania.
ŻYCIE PRYWATNE: formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia.
ŻYWIENIE: nazwy produktów spożywczych, nazwy czynności związanych z przygotowywaniem posiłków, preferencje żywieniowe.
ZAKUPY I USŁUGI: podstawowe zwroty używane w sklepie.
PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA: podstawowe krainy geograficzne, środki transportu.
KULTURA: tradycje, obyczaje, święta, ciekawostki kulturalne.
SPORT: nazwy dyscyplin sportowych, atrybuty potrzebne do uprawiania sportów, czynności związane z dyscyplinami sportowymi.
ZDROWIE: wybrane choroby i ich objawy, zwroty używane podczas wizyty u lekarza.
NAUKA I TECHNIKA: gadżety technologiczne używane w życiu codziennym.
ŚWIAT PRZYRODY: pory roku, stany pogody, nazwy wybranych roślin, nazwy wybranych zwierząt dzikich i domowych.

Zakres gramatyczny:
zaimki osobowe: I, you, he, she, it, we, they,
rodzajniki a, an, the,
zdania: Its/ It isnt (To jest/ To nie jest), pytanie Is it…? (Czy to jest…?),
czasownik have got (mieć) w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach,
przyimki: in, on, under, next to, between,
czasownik can (umieć, móc) w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach,
czasownik like (lubić) w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach),
konstrukcja Theres/ There are (Tu jest/ Tu są) w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach,
budowa i użycie czasów gramatycznych Present Simple i Present Continuous.

Głównym celem programu jest systematyczne oswajanie uczniów z językiem angielskim, motywowanie ich do pracy nad językiem i używanie go w komunikacji, dlatego też po zakończeniu zajęć uczniowie – w miarę swoich możliwości- powinni:
– znać podstawowe słownictwo  i struktury gramatyczne ujęte w treściach kształcenia,
– stosować poznane słownictwo i struktury w języku mówionym i pisanym,
-coraz odważniej używać języka angielskiego do komunikacji, dostrzegać popełniane błędy i starać się je korygować,
– wykorzystywać nabyte umiejętności w konkursach z języka angielskiego.